ALGEMENE VOORWAARDEN

Slimme Lucht is een merk van Slimme Tuin BV, BE0675.987.654,  Mulslaan 17D, B-1820 Steenokkerzeel

Art. 1 Algemene bepalingen.


Door het overmaken van zijn bestellingen aanvaard de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden en ziet hij er van af zijn al dan niet gedrukte voorwaarden te doen gelden.

Wijzigingen aan onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

 

Art. 2 Toestemmingsvoorwaarden en prijzen.


Deze overeenkomst maakt voor de koper een onherroepelijke bestelling uit. In geval van éénzijdige verbreking door de koper, wordt de verbrekingsvergoeding conventioneel en forfaitair vastgesteld op 33% van de totale prijs, B.T.W. inbegrepen. De verkoper behoudt zich echter het recht voor de volledige prijs te vorderen, in geval van laattijdige verbreking.

Onze prijzen en voorwaarden worden steeds zonder verbintenis opgegeven en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Art. 3 Levering.


De goederen worden steeds geacht geleverd te zijn vanaf onze magazijnen, ontvangen en aanvaard, zelfs indien wij ermee instemmen ze naar de woonplaats van de koper te vervoeren. Deze heeft inderdaad het recht deze te onderzoeken voor de verzending. Indien hij van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, geldt zijn verzendingsopdracht voor aanvaarding.

De levering gebeurt steeds op risico van de koper.
De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief en dus zonder verbintenis van onzentwege. Elke vertraging kan in geen geval de verbreking van de verkoop rechtvaardigen, noch het verzoek tot enige schadevergoeding.

Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien zij per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na levering geschieden.
We nemen geleverde materiaal niet terug.

Art. 4 Betaling.


De facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding, contant betaalbaar.

Iedere betwisting aangaande het bedrag van een factuur is enkel ontvankelijk als zij binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan ons is gericht. Elke factuur die niet wordt betaald op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 10%, evenals met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 Euro.

Art. 5 Waarborg.


De koper wordt geacht de goederen te kennen, en zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen, met uitzondering van zijn recht beroep te doen op de waarborg.

De waarborg kan slechts worden ingeroepen in zoverre de koper de gebruiksvoorwaarden heeft nageleeft, en hij de goederen niet heeft gewijzigd of er geen werken heeft laten aan uitvoeren door een derde. De waarborg is uiteraard enkel van toepassing op de goederen die door ons werden verkocht.

Art. 6 Bevoegde rechtbank.


In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Brussel, of het Vredegerecht te Zaventem bevoegd.

DE KOPER ERKENT UITDRUKKELIJK KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.